2

د سپینې شراب بوتلونو سره مصنوعي ، مصنوعي ټرف

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

په لیما ، پیرو کې پارک کې د مصنوعي ګراس پروژې لوبغالی