1

د شنو مځکو واښو ځمکه کیښودل د واښو کوچني بیلتون دی